FFNs kurs – en innføring i bærekraftig finans og ansvarlige investeringer

FFNs innføringskurs i bærekraftig finans setter fokus på ESG og ansvarlige investeringer. Kurset går over to dager i Oslo og er en innføring i tematikken.

FFNs innføringskurs i bærekraftig finans er et todagers kurs som setter fokus på ESG og ansvarlige investeringer.

Kurset imøtekommer kapitalmarkedets behov for å analysere bærekraft i et finansielt perspektiv og gjennomgår sentrale begreper og scenarier.

Det fungerer godt som et selvstendig introduksjonskurs for de som trenger å forstå bærekraft som en ny ferdighet i finansfaget, og som ønsker et innblikk i hvordan finans og bærekraft kobles sammen.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for analytikere, forvaltere, ansatte som arbeider innen IR, offentlige institusjoner eller regulerende myndigheter, og for andre som jobber mot finans og som ønsker innsikt i feltet.

Kurset passer også som et innføringskurs for de som ønsker å gå videre til fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse som er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN.

Kursplan og faglig innhold

Kurset går over to dager og gir et bredt blikk på bærekraftig finans i en norsk kontekst. Som deltaker får du kunnskap om sentrale begreper og scenarier og kjennskap til sentrale definisjoner av ESG, SRI og bærekraftig finans. Vi ser også på bærekraftig forvaltning som et historisk konsept, og gir deg en innføring i relevante standarder, retningslinjer og organisasjoner.

Forelesere:

Du møter en rekke sentrale personer innenfor feltet både fra akademia og fra markedet. Dette bidrar til at du får en forståelse for både teoretiske og praktiske perspektiver.

Nils Bastiansen, Independent Advisor

Lars Jacob Braarud
, seksjonssjef, avdeling for markedstilsyn, Finanstilsynet
Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør, KLP Kapitalforvaltning
Jose Albuquerque de Sousa, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole
Eivind Fliflet, Head of Environmental Initiatives, Norges Bank Investment Management
Knut N. Kjær, Executive Chairman Sector Asset Management
Marte Løfman
Christina - dame med blå øyne og langt, lyst hårChristina Stray, direktør, Compliance og juridisk, Folketrygdfonet

Henrik Syse
, Senior Researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Lars Qvigstad Sørensen, Equity Portfolio Manager, Storebrand Asset Management

Kursets innhold

Introduksjon til bærekraftig finans og ansvarlige investeringer

Vi ser på bærekraftig finans som fagfelt fra et overordnet perspektiv, med fokus på utviklingen i Norge. Videre ser vi på ulike begreper, standarder og verktøy som er relevante for ESG, både generelt og per aktivaklasse. I tillegg drøfter vi i hvilken grad utviklingen i fagfeltet reflekterer kapitaleiernes preferanser, kundeinteresser, mandatenes utforming, osv.

Akademisk perspektiv

Her får du oppdatering på forskningen på bærekraftig finans/ESG så langt. Finnes det akademisk støtte for at bærekraft lønner seg? Kan investorer få høyere risikojustert avkastning ved å benytte ESG-verktøy? Dette og flere temaer blir diskutert, i tillegg til at vi identifiserer de vanligste svakhetene i eksisterende forskning, samt uavklarte spørsmål. 

Regulering og tilsynsmyndighetens perspektiv

Kurset gir også et overordnet blikk på den relevante reguleringen som finnes innenfor bærekraftig finans, sett fra både selskaps- og investorsiden. Vi ser også på sentrale elementer i EUs taksonomi, rapportering og klimarisiko.

Eierskapsutøvelse i en norsk kontekst

Temaet omfatter eierstyring og selskapsledelse, eller G’en, «governance», i «ESG», i norske børsnoterte selskaper, og inkluderer Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), samt rolle- og ansvarsfordeling mellom styret og eiere og stemmegivningsprosessen. Statlig eierskap i Norge er et særskilt tema.

Kvant-modeller for ESG

Temaet viser et eksempel på bruk av ESG i kvantitative forvaltningsmodeller gjennom en faktorbasert tilnærming.

NBIMs Climate Action Plan

Som et praktisk eksempel får vi en gjennomgang av NBIMs Climate Action Plan.

Kurset er utarbeidet av FFN ved et eget fagutvalg som består av:

 • Håkon Astrup – Equity Analyst, DNB Markets
 • Annie Bersagel – Portfolio Manager ESG, Folketrygdfondet
 • Øistein Medlien – Senior rådgiver, Grieg Investor og styremedlem FFN
 • Marte Siri Storaker – Bærekraftsansvarlig, Odin Forvaltning
 • Isabelle Juillard Thompsen – Portfolio Manager, DNB Asset Management

Påmelding:

Kurset i bærekraftig finans er i prinsippet åpent for alle, men er først og fremst rettet mot ansatte i finans- og kapitalmarkedene. Påmeldingen er løpende. Antall plasser er begrenset til 40.

Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse.

Praktisk informasjon

Tid og sted: neste kurs settes opp vinteren 2024
Kursavgift: 14.500 kr for medlemmer i FFN / 16.500 kr for ikke-medlemmer
Søknadsfrist: TBA

FFN utsteder kursbevis etter deltagelse.

MERK: Dette er et todagers kurs i regi av FFN. Ønsker du informasjon om fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse, som er et samarbeid mellom NHH og FFN, klikk her

Program og faglig innhold

Kurset går over to dager og kombinerer akademisk, teoretisk og praktisk informasjon:

 • Bærekraftig finans
 • Akademisk perspektiv
 • Relevant regulering
 • Eierskapsutøvelse i en norsk kontekst
 • Kvant-modeller for ESG
 • Tilsynsmyndighetens perspektiv
 • Klima
 • Selskapspresentasjon