Trekkspill

Dette er en siden som illustrerer bruken av malen "Trekkspill".

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac finibus dolor, sit amet ultrices lacus. Phasellus orci lorem, malesuada vel facilisis eu, commodo venenatis magna. Nullam scelerisque erat sed elementum scelerisque. Ut volutpat sapien nec purus cursus laoreet. Pellentesque elit ipsum, tristique sed blandit quis, euismod sed felis. Nunc fringilla, quam a tincidunt convallis, eros tellus rhoncus sem, faucibus aliquam libero quam in est. Pellentesque et leo lacinia, dignissim augue ac, convallis dolor. Maecenas elementum ornare pellentesque. Donec varius dui non convallis placerat. Vestibulum malesuada lacus vel urna mollis, ut facilisis nulla hendrerit. Nulla condimentum pellentesque tincidunt.

Vedtekter

Foreningens navn er «Forening for Finansfag». På engelsk: The Norwegian Society of Financial Analysts».

Foreningens formål er å

 • bidra til allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning i norsk økonomi
 • bidra til gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked
 • bidra til en høy standard på det analysearbeidet som utføres og fremme god håndtering av informasjon fra utsteder
 • bidra til et høyt etisk nivå i finansanalyse, i forvaltning, ved rådgivning og ved omsetning av finansielle instrumenter

Foreningen har ikke erverv som formål og det skal ikke utdeles utbytte av noe slag

Formålet skal søkes realisert ved

 • å delta i utvalg og gi uttalelser til forslag om lov og forskrifter
 • å formidle informasjon til politiske myndigheter, bedrifter og publikum
 • å nedsette utvalg for å få utredet faglige spørsmål av interesse
 • å bidra til utdannelsestilbud og opplæring for å fremme foreningens formål, jf §2
 • å fremholde behovet for profesjonell finansanalyse og få denne akseptert som en nødvendig funksjon i bedrifter og finansinstitusjoner
 • å bedre den informasjonen som utgjør grunnlaget for investeringsbeslutninger
 • å bidra til å få systematisert analysene på en slik måte at verdipapirer innen ulike bransjer og land kan sammenliknes
 • å skape et forum for kontakt blant norske finansanalytikere og stå som arrangør for møter og kurs av faglig interesse, herunder bedriftspresentasjoner
 • å fremme kontakten mellom norske og utenlandske finansanalytikere
 • å samarbeide med andre profesjonelle foreninger, næringsorganisasjoner og institusjoner om spørsmål av felles interesse.

a) Krav til medlemskap
For å bli medlem i FFN må det sendes skriftlig søknad. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdannelse og relevant yrkespraksis. Styret utarbeider opptakskrav for nye medlemmer. Slike krav må vedtas med minst to tredeler flertall i styret. Medlemskapet avgjøres av styret.

b) 
Styret kan utnevne enkeltpersoner til æresmedlem.

Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak eller medlemmer som på en uegennyttig måte har arbeidet i foreningens interesse og til medlemmenes beste over lang tid.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og medlemskapet er livsvarig.

c) Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter det enkeltes års kontingent

d) Opphør av medlemskap
Et medlem som pr. 1.5. det enkelte år ikke har betalt årskontingent, kan strykes i medlemsregisteret.

e) Suspensjon/eksklusjon
Vedtak av Etisk Komité i henhold til foreningens Etiske Regler kan medføre suspensjon eller eksklusjon av medlemmer.

Ordinær generalforsamling skal avholdes en gang i løpet av året innen utgangen av mars måned. Regnskapsåret løper fra 1.1. til 31.12.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret eller minst en tidel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkallelse til generalforsamling skal være postlagt senest 14 dager på forhånd.

På generalforsamling skal følgende saker behandles:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Rapport fra Etisk Komité
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Valg av styreleder og styremedlemmer
 6. Valg av medlemmer i Etisk Komité
 7. Valg av revisor
 8. Godkjennelse av revisors honorar
 9. Faglige spørsmål av interesse

Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamling, må sendes skriftlig til styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen holdes. Styret skal informere medlemmene om datoen for generalforsamlingen senest seks uker i forveien.

Valgkomiteen består av de tre siste styrelederne av foreningen. Den tidligst avgåtte styrelederen fungerer som ordstyrer.

Valgkomiteen fremlegger på generalforsamlingen sin innstilling til valg av styreleder (hvert annet år) og de andre styremedlemmer som er på valg.

Styrelederen velges for en toårs periode. Styremedlemmene velges også for to år.

Før valg av styremedlemmer beslutter generalforsamlingen antall styremedlemmer for kommende år.

Valgkomiteen fremlegger forslag til leder og syv medlemmer av Etisk Komité som skal velges for en periode på tre år. Lederen og minst en av komitémedlemmene skal være jurist.