Finansanalytikerforeningen skifter navn: nå heter vi Forening for finansfag Norge (FFN)

Finansanalytikerforeningen er et av Norges fremste uavhengige fagkompetansemiljøer innenfor finans. Nå skifter vi navn til «Forening for finansfag Norge».

Bakgrunnen for navnebyttet er at vi ønsker å være den mest aktuelle kompetanse- og nettverksarenaen både for finansanalytikere, og for alle de som arbeider innenfor finans- og kapitalmarkedet og som brenner for finansfaget.

Norske Finansanalytikeres Forening - NFF - har siden 1968 vært en aktiv bidragsyter for å sikre gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder. Foreningen har også gjennom mange år arbeidet for å sikre relevante og gode opplæringstilbud innenfor finans.

Navnet «Norske Finansanalytikeres Forening» er både velkjent og anerkjent blant våre medlemmer og i markedet. Likevel opplever vi at navnet til dels er misvisende og ofte begrensende, all den tid vi har et formål som går utover ren finansanalyse. Vi retter oss like mye mot finansanalytikere som mot alle de som arbeider innenfor finans- og kapitalmarkedet og som brenner for finansfaget.

Styret har derfor den siste tiden gjennomgått en merkevare- og navneprosess for å finne et nytt navn. Endringen ble vedtatt på årets generalforsamling, 28. mars 2022.

— Forening for finansfag Norge vil fortsette det gode arbeidet som er blitt utført gjennom over 50 år, og vi skal fortsette å være den mest aktuelle kompetanse- og nettverksarenaen innenfor finans- og kapitalmarkedet.

Christina Stray, styreleder i Forening for finansfag Norge.

Formålet og arbeidet i foreningen forøvrig, er uendret. FFN skal fortsatt være:

 • Et uavhengig fagkompetansemiljø fra næring og akademia
 • Vi tilbyr spesialiserte studier, kurs og fagarrangementer med bransjens mest anerkjente faglige ressurser
 • Vår organisering og våre fagressurser gjør oss til den mest aktuelle arenaen for nettverksbygging
 • Vi innlemmer bærekraft som en viktig og integrert del av finansfaget

Foreningen jobber aktivt for:

 • å bidra til et godt etter- og utdanningstilbud innenfor finans
  • å skape et nettverk innenfor finans og arrangere møter av faglig interesse, herunder seminarer og frokostmøter
  • å fremme kontakten mellom fagkompetansemiljøer innenfor finans i Norge og internasjonalt
  • å delta i utvalg og gi uttalelser til relevante forslag om lov og forskrifter
  • å nedsette utvalg for å få utredet faglige spørsmål av interesse
  • å formidle informasjon av faglig interesse til politiske myndigheter, bedrifter og publikum
  • å bedre den informasjonen som utgjør grunnlaget for investeringsbeslutninger
  • å samarbeide med andre profesjonelle foreninger, næringsorganisasjoner og institusjoner om spørsmål av felles interesse

Forening for finansfag Norge

En uavhengig forening som samler næring og akademia i Norges mest aktuelle kompetansearena innenfor finans- og kapitalmarkedet

Vårt samfunnsoppdrag

Vi skal bidra til å utvikle finansnæringen i Norge gjennom optimal tilrettelegging av kompetanseflyt og samarbeid mellom næring og akademia.

Foreningens formål

 • FFN skal være:
  • Norges fremste uavhengige fagkompetansemiljø innenfor finans
  • Et naturlig bindeledd mellom akademia og finans
  • En deltaker i samfunnsdebatten og bidragsyter i relevante utvalg og fora
  • En pådriver for bærekraft som integrert del av all finansmarkedsvirksomhet

 • FFN skal bidra til:
  • Allmenn forståelse av kapitalmarkedenes funksjon og betydning for norsk økonomi
  • Gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder
  • Høy kompetanse og faglig standard for aktører innenfor finans og i kapitalmarkedene
  • Relevante opplæringstilbud innenfor finans
  • Foreningen har ikke erverv som formål og det skal ikke utdeles utbytte av noe slag.

Våre verdier

Profesjonell, faglig dedikert, og en nettverksbygger