Statutter

 1. Stockmanprisen deles ut av Forening for finansfag til beste børsnoterte selskap i strategisk investorkommunikasjon vurdert av markedsaktørene selv. Å være best i strategisk investorkommunikasjon innebærer å formidle relevant og god informasjon om egen virksomhet overfor finansmarkedet, og utgi de beste års- og delårsrapporter basert på finansanalytiske prinsipper.

 2. Prisen er innstiftet for å stimulere børsnoterte selskaper til å presentere best mulig informasjon overfor sine aksjonærer og finansmiljøet.

 3. Styret i FFN oppnevner en komité som skal finne frem til det enkelte års vinner blant nominerte selskaper. Alle medlemmene i FFN kan nominere kandidater til prisen, men komiteen skal aktivt søke å få inn forslag til kandidater og detaljerte vurderinger fra aktive aktører i finansmarkedet.

 4. Ved vurdering av kandidater skal det legges vekt på:

  Miljø
  Samfunnsansvar
  Eierstyring og selskapsledelse
  Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
  Finansielle mål og utbyttepoltikk
  Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører
  Tilgjengelighet på nøkkelpersonell / bedriftsbesøk
  Årsregnskap og noter, styrets beretning
  Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
  Delårsrapportering og selkskapspresentasjoner (inkl. CMD)

 5. Det skal deles ut tre priser

  * Åpen klasse – omfatter alle selskaper notert på Oslo Børs
  * Mindre og mellomstore selskaper – omfatter alle unntatt de 30 største selskapene på Oslo Børs målt etter børsverdi
  * Beste IR-team

  I tillegg kan juryen gi tilbakemelding til ett eller to selskaper som vurderes til ikke å ha kommunisert godt med investormarkedet gjennom året (jfr pkt 4).