Vedtekter

Foreningens navn er «Forening for Finansfag Norge.

På engelsk: «Finance Society Norway»

FFN skal være:

 • Norges fremste uavhengige fagkompetansemiljø innenfor finans
 • Et naturlig bindeledd mellom akademia og finans
 • En deltaker i samfunnsdebatten og bidragsyter i relevante utvalg og fora
 • En pådriver for bærekraft som integrert del av all finansmarkedsvirksomhet

FFN skal bidra til:

 • Allmenn forståelse av kapitalmarkedenes funksjon og betydning for norsk økonomi
 • Gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder
 • Høy kompetanse og faglig standard for aktører innenfor finans og i kapitalmarkedene
 • Relevante opplæringstilbud innenfor finans

Foreningen har ikke erverv som formål og det skal ikke utdeles utbytte av noe slag.

Formålet skal søkes realisert ved

 • å bidra til et godt etter- og utdanningstilbud innenfor finans
 • å skape et nettverk innenfor finans og arrangere møter av faglig interesse, herunder seminarer og frokostmøter
 • å fremme kontakten mellom fagkompetansemiljøer innenfor finans i Norge og internasjonalt
 • å delta i utvalg og gi uttalelser til relevante forslag om lov og forskrifter
 • å nedsette utvalg for å få utredet faglige spørsmål av interesse
 • å formidle informasjon av faglig interesse til politiske myndigheter, bedrifter og publikum
 • å bedre den informasjonen som utgjør grunnlaget for investeringsbeslutninger
 • å samarbeide med andre profesjonelle foreninger, næringsorganisasjoner og institusjoner om spørsmål av felles interesse

a) Krav til medlemskap

For å bli medlem i FFN må det sendes skriftlig søknad. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdannelse og relevant yrkespraksis. Styret utarbeider opptakskrav for nye medlemmer. Slike krav må vedtas med minst to tredeler flertall i styret. Medlemskap avgjøres av styret.

b) Styret kan utnevne enkeltpersoner til æresmedlem.

Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak eller medlemmer som på en uegennyttig måte har arbeidet i foreningens interesse og til medlemmenes beste over lang tid.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og medlemskapet er livsvarig.

c) Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter det enkelte års kontingent

d) Opphør av medlemskap

Et medlem som pr. 1.5. det enkelte år ikke har betalt årskontingenten, kan strykes i medlemsregisteret.

e) Suspensjon/eksklusjon

Vedtak av Etisk Komité i henhold til foreningens Etiske Regler kan medføre suspensjon eller eksklusjon av medlemmer.

 

Ordinær generalforsamling skal avholdes en gang i løpet av året innen utgangen av mars måned. Regnskapsåret løper fra 1.1. til 31.12.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret eller minst en tidel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkallelse til generalforsamling skal være postlagt senest 14. dager på forhånd.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Rapport fra Etisk Komité
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Valg av styreleder og styremedlemmer
 6. Valg av medlemmer Etisk Komité
 7. Valg av revisor
 8. Godkjennelse av revisors honorar
 9. Faglige spørsmål av interesse

Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må sendes skriftlig til styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen holdes. Styret skal informere medlemmene om datoen for generalforsamlingen senest seks uker i foreveien.

Valgkomiteen består av de tre siste styrelederne av foreningen. Den tidligst avgåtte styrelederen fungerer som ordstyrer.

Valgkomiteen fremlegger på generalforsamlingen sin innstilling til valg av styreleder (hvert annet år) og de styremedlemmer som er på valg.

Styrelederen velges for en toårs periode. Styremedlemmene velges også for to år.

Før valg av styremedlemmer beslutter generalforsamlingen antall styremedlemmer for kommende år.

Valgkomiteen fremlegger forslag til leder og fem til syv medlemmer av Etisk Komité som skal velges for en periode på tre år. Lederen og minst et av komitémedlemmene skal være jurist.

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder og fem eller seks øvrige medlemmer. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst tre medlemmer, inklusive styrelederen, eller mer en halvparten av styrets medlemmer være tilstede. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret.

Generalforsamlingen velger en Etisk Komité med seks-åtte medlemmer, hvorav lederen og minst et medlem skal være jurist.

Etisk Komité settes med tre medlemmer i hver sak, hvorav et medlem skal være jurist.

Generalforsamlingen fastsetter vel alminnelig flertall Etiske Regler for finansanalytisk virksomhet. Medlemskapet i FFN forplikter medlemmene til å akseptere og overholde Etiske Regler.

Etisk Komité treffer avgjørelse med grunnlag i Etiske Regler og gjeldende lovgivning.

Et styremedlem eller medlem av Etisk Komité skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Midler til foreningens drift skaffes til veie ved:

 • Medlemskontingent
 • Foreningens arrangementer og aktiviteter
 • Særskilte bidrag til aktiviteter som kan bidra til å oppnå formålet, jf §2
 • Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
 • Alle verv i foreningen, herunder styreleder og styremedlemmer, er frivillige tillitsverv som ikke berettiger honorarer
 • Dog kan styret når særlige grunner taler for det, betale rimelig honorar til medlemmer for spesielt tidkrevende arbeidsoppgaver som f.eks. utredningsarbeid, forfatterskap o.l.

Foreningen bør søke å være tilsluttet internasjonale organisasjoner innenfor sitt fagområde i den grad det synes å være formålstjenlig.

Styret avgjør om slikt samarbeid eller tilknytning skal gjennomføres og hvordan man kan ta del i internasjonalt arbeid på det faglige plan.

Endringer av foreningens vedtekter krever minst to tredeler flertall. Forslag om vedtektsendringer kan kun fremsettes på ordinær generalforsamling og ordlyden må vedlegges innkallelsen.

Beslutning om oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på to direkte påfølgende, ordinære generalforsamlinger og med minst tre firedeler flertall begge ganger.

Foreningens midler skal ved oppløsning overføres til et allmennyttig fond eller organisasjon som generalforsamlingen måtte bestemme. Eventuelle forpliktelser overfor ansatte eller andre skal ivaretas før en slik overføring kan finne sted.