Styret i FFN

Christina Stray

Styreleder

Håkon Astrup

Styremedlem

Trine Halvorsen

Styremedlem

Anette Hjertø

KIFF, Styremedlem

Janne Kvernland

Styremedlem

Steinar Sars Kvifte

Styremedlem

Pernille Moen

KIFF, Styremedlem