Styret i FFN

Christina Stray

Styreleder

Håkon Astrup

Styremedlem

Fridtjof Berents

Styremedlem

Trine Halvorsen

Styremedlem

Janne Kvernland

Styremedlem

Petter Frode Larsen

Styremedlem

Pernille Moen

KIFF, Styremedlem