Stockmanprisen

Årlig deler FFN ut Stockman-prisen til det børsnoterte selskap i Norge, som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses for å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Stockman-prisen deles ut i to klasser, der den «åpne» klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens den mindre klassen – som omfatter alle utenom de 30 største på børsen – skal favne alle dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming.

Følgende hovedkriterier legges til grunn for bedømmelsen; årsrapport, andre publikasjoner, presentasjoner, svar på forespørsler og andre forhold.

Avstemmingsprosedyren har fulgt samme retningslinjer de siste årene. Samtlige norske fondsmeglerforretninger og større institusjoner er blitt invitert til å nominere kandidater. Ut fra det innsamlede materialet blir det satt opp en liste på mellom tre og fem vinnerkandidater i hver klasse, og de samme selskapene og investorene får tilsendt et nøye spesifisert vurderingsskjema med mange kriterier.

Selskapene i finalerunden blir vurdert på følgende punkter:

  • Miljø
  • Samfunnsansvar
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
  • Finansielle mål og utbyttepolitikk
  • Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører
  • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell / bedriftsbesøk
  • Årsregnskap og noter, styrets beretning
  • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
  • Delårsrapportering og selkskapspresentasjoner (inkl. CMD)