Etiske Regler

FFNs Etiske Regler har til formål å sikre god forretningsskikk ved å stimulere foreningens medlemmer og autoriserte finansanalytikere til et høyt etisk nivå i finansanalytisk virksomhet, slik at markedets integritet, FFNs og profesjonens anseelse ivaretas.

2.1 Reglenes subjekter

FFNs Etiske Regler gjelder for medlemmer av FFN og for autoriserte finansanalytikere. Autorisert finansanalytiker har gjennomført og bestått AFA-studiet og oppfyller i tillegg de krav FFN stiller i forbindelse med tildelingen av tittelen «Autorisert FinansAnalytiker» (AFA). Som fellesbetegnelse på medlem av FFN og autorisert finansanalytiker brukes i det følgende finansanalytiker.

Etiske Regler gjelder også for finansanalytiker som har sitt virke i utlandet eller arbeider med forretningsforhold av internasjonal karakter.

2.2 Reglenes saklige virkeområde: Finansanalytisk virksomhet

Disse reglene gjelder for finansanalytisk virksomhet.

  • Finansanalytisk virksomhet er finansanalyse, rådgivning, utstedelse av, handel med og forvaltning av finansielle instrumenter og annen formue.
  • Finansanalyse består i å samle og bearbeide informasjon om utstedere av finansielle instrumenter, et finansielt instrument eller andre objekter som kan være grunnlag for investeringsbeslutninger.
  • Rådgivning omfatter både skriftlig og muntlige råd i forbindelse med investeringsbeslutninger.
  • Utstedelse av finansielle instrumenter omfatter emisjon av aksjer og obligasjoner og utstedelse av derivater og andre omsettelige verdipapirer samt de prosesser som er forbundet med denne type virksomhet.
  • Handel med finansielle instrumenter og annen formue omfatter kjøp, salg og tegning for egen eller fremmed regning.
  • Forvaltning av finansielle instrumenter og annen formue omfatter aktiv forvaltning, fondsforvaltning og andre former for formuesforvaltning.

3.1 Generelle virksomhetskrav

Finansanalytiker plikter å ha kunnskaper om og overholde disse Etiske Reglene, samt de lover og regler av offentligrettslig, bransjemessig og selskapsintern karakter som til enhver tid gjelder for den virksomhet som utøves.

 

3.2 Konfidensialitetskrav og taushetsplikt

Opplysninger og informasjon av fortrolig karakter som finansanalytiker får kjennskap til i sin virksomhet, skal ikke viderebringes til uvedkommende.

Dette gjelder også hvor finansanalytiker har eller får kunnskap om forhold som ikke er allment kjent, men som har eller kan ha betydning for den finansanalytiske virksomheten.

Slik informasjon skal finansanalytiker ikke videreformidle, eller utnytte ved å handle for egen eller arbeidsgivers regning. Finansanalytiker er som enhver annen som tilfredsstiller lovens vilkår, underlagt verdipapirhandellovens regler om innsidehandel.

Finansanalytiker skal unnlate å gi informasjon videre som han/hun vet eller burde vite er fremskaffet på uhederlig måte eller kan bidra til uhederlig virksomhet.

 

3.3 Aktsomhetskrav

Finansanalytiker har som profesjonell aktør i finans- og verdipapirmarkedet, spesielle aktsomhetskrav rettet mot seg med hensyn til å ivareta brukeres interesser og markedets integritet. Finansanalytisk virksomhet skal skje på et profesjonelt og uavhengig grunnlag.

 

3.4 Interessekonflikter

Oppdragsgivers interesser skal alltid gå foran finansanalytikers eller arbeidsgivers interesser. Finansanalytiker skal derfor alltid vurdere mulige interessekonflikter, hvor det på grunn av personlige eller økonomiske interesser kan reises tvil fra oppdragsgiver eller andre berørte parter om den finansanalytiske virksomhet har skjedd eller vil kunne skje uten påvirkning av disse interessene.

Dersom det oppstår interessekonflikt mellom finansanalytikers egne og/eller arbeidsgivers interesser i relasjon til en oppdragsgiver, eller det er tvil knyttet til finansanalytikers habilitet eller uavhengighet, skal oppdragsgiveren umiddelbart gis all informasjon. Slik informasjon skal også gis til arbeidsgiveren og andre berørte parter.

 

3.5 Kvalifikasjoner

Finansanalytiker plikter å gi en sannferdig og nøktern fremstilling av egne kvalifikasjoner, om teoretiske kvalifikasjoner, relevant praksis og oppnådde resultater.

 

3.6 Lederorientering og lederansvar

Finansanalytiker skal informere sin nærmeste overordnede om at han er forpliktet til å overholde FFNs etiske regler.

Hvis Etisk Komité tar opp en sak til behandling hvor finansanalytiker er involvert, skal han umiddelbart informere sin nærmeste overordnete om forholdet.

Finansanalytiker med lederansvar har plikt til å påse at underordnede følger FFNs etiske regler.

 

3.7 Spesielle virksomhetskrav: Finansanalyse

En finansanalyse skal være nøktern og saklig og avspeile de konklusjoner det er funnet frem til under analyseprosessen. Forutsetningene for analysens konklusjoner skal fremgå og det skal redegjøres for de sikkerhets- og risikovurderinger som er gjort. Kildemateriale, notater og beregninger for analysen skal oppbevares slik at det vil være mulig å kunne dokumentere analysearbeidet i rimelig ettertid.

Dersom det er tvil om informasjonskilden, skal dette angis i analysen og det bør fremgå hva som er egne og andres vurderinger. Finansanalytiker har ikke anledning til å kopiere eller bruke informasjon eller opplysninger som er bearbeidet og offentliggjort av andre, uten å henvise til forfatter, utgiver og/eller annen kilde. Statistikker og annen informasjon utgitt av offentlige eller andre tilsvarende institusjoner som utarbeider slikt materiale for alminnelig bruk, kan brukes uten spesielle kildehenvisninger.

 

3.8 Spesielle virksomhetskrav: Finansiell rådgivning

Finansanalytiker skal ved rådgivningsvirksomhet, skriftlig og muntlig, opptre korrekt og med integritet og kun formidle riktige opplysninger, som også skal omfatte opplysninger om mulig risiko forbundet med et prosjekt, investering eller lignende. Finansanalytiker skal skille mellom hva som er faktainformasjon og hva som er egne vurderinger og redegjøre for dette. Finansanalytiker har plikt til å videreformidle tilstrekkelige opplysninger til at oppdragsgiver eller bruker kan foreta en velfundert beslutning. Finansanalytiker skal ikke gi garantier eller gi inntrykk av visshet for utfall av en investering.

Det er spesielt viktig å ta hensyn til den situasjon oppdragsgiver eller bruker av opplysningene befinner seg i, herunder om vedkommende er profesjonell aktør som kan forventes å ha gode kunnskaper til å vurdere rådgivningen, eller om han er en aktør som ikke kan forventes å ha slike kunnskaper.

 

3.9 Spesielle virksomhetskrav: Utstedelse av finansielle instrumenter

Finansanalytiker skal ved utstedelse av finansielle instrumenter opptre objektivt og på ingen måte favorisere markedsaktører med informasjon eller på annen måte medvirke til uetiske handlinger.

Finansanalytiker skal heller ikke utøve press eller på annen måte søke å påvirke andre aktører, eksempelvis analytikere eller forvaltere, til, på en utilbørlig måte, å favorisere spesielle finansielle instrumenter.

 

3.10 Spesielle virksomhetskrav: Handel med verdipapirer

Finansanalytiker skal opptre varsomt og korrekt ved omsetning av finansielle instrumenter, uansett om det dreier seg om kjøp, salg, tegning eller formidling, og skal alltid informere arbeidsgiver, oppdragsgiver eller andre berørte parter om forhold som kan ha innflytelse på handelen.

 

3.11 Spesielle virksomhetskrav: Forvaltning

Ved forvaltning av andres midler skal det utformes skriftlige avtaler som beskriver rammebetingelsene for hvordan forvaltningen skal finne sted. Finansanalytiker har deretter plikt til å overholde vilkårene i slike avtaler.

4.1 Brudd på regelverket

FFNs styre, finansanalytiker eller annen som har rettslige interesser å vareta (klager), kan påtale brudd på disse Etiske Reglene og/eller offentligrettslig lovgivning ved fremsettelse av klage overfor Etisk Komité. Klageren kan kreve anonymitetEtisk Komité kan også ta opp saker på eget initiativ.

 

4.2 Saksbehandling

En klage skal være skriftlig. Den skal inneholde en kort fremstilling av det saksforhold den bygger på, og angi hva det klages over. I klagen bør det fremkomme dokumentasjon som kan underbygge de påstander som fremsettes. Klagen skal fremsettes for FFN som fungerer som sekretariat og saksforberedende organ for Etisk Komité.

Klagen skal avvises fra behandling dersom klageren ikke er part i saken eller ikke har rettslig klageinteresse. Komitéen kan også beslutte å avvise en sak som er eller som ventes innbrakt for domstolene eller som blir behandlet et annet sted.

Etisk Komité kan uten nærmere saksforberedelse avvise en klage når den enstemmig finner at det er klart at klagen må avvises eller når den enstemmig finner at klagen er åpenbart grunnløs. Klageren og den klagen er rettet mot skal straks underrettes om slik beslutning.

Dersom klagen ikke avvises etter annet ledd, skal den først forelegges for den part det klages over med en svarfrist på tre uker for fremsettelse av eventuelle merknader. Hvis saken i denne perioden blir ordnet i minnelighet med klageren, sender partene straks melding om dette til Etisk Komité.

Etter at innklagede har inngitt tilsvar, gis partene anledning til å fremkomme med ytterligere skriftlig merknader, som regel likevel ikke mer enn to fra hver side. Det skal settes en frist for å levere inn skriftlige merknader. Fristen skal normalt ikke være på mer enn én uke. I spesielle tilfelle kan det gis utsettelse med svar og tilsvar.

Komitéens formann, eller den han bemyndiger, skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst, og kan innhente opplysninger fra andre til klarlegging av sakens faktum. Formannen, eller den han bemyndiger, kan innkalle partene til muntlig saksforberedelse og kan også i slikt møte avhøre parter og vitner. Opplysninger som innhentes på denne måten skal protokolleres og forelegges partene til uttalelse.

Finansanalytiker skal gi Komitéen alle relevante opplysninger som er nødvendige for Komitéens behandling av saken. Ikke-anonymiserte opplysninger om kunder eller kunders forhold kan bare gis til Komitéen med kundens uttrykkelige samtykke. Såfremt finansanalytiker ikke gir Komitéen de nødvendige opplysninger, kan Komitéen velge å avvise saken eller treffe avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

Når saksforberedelsen er avsluttet kan formannen beslutte at saken skal forelegges Komitéen i møte. Ellers sendes sakens dokumenter på sirkulasjon blant Komitéens medlemmer. Formannen, eller den han bemyndiger, skal utarbeide et utkast til avgjørelse med en fullstendig saksfremstilling og en konklusjon så konsis som mulig. Ved skriftlig behandling av saken utformer Komitéens øvrige medlemmer sitt standpunkt skriftlig. Dersom det under den skriftlige behandling viser seg at Komitéens medlemmer ikke blir enige, skal saken forelegges Komitéen i møte.

Komitéen skal ta stilling til de bevis- og rettsspørsmål som er av betydning for avgjørelsen. Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal av avgjørelsen fremgå om den er enstemmig. Ved eventuell dissens skal også dissenterende medlem(mer)s syn fremgå.

Dersom Komitéen finner at en sak reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen, eller at saken for øvrig ikke er tilstrekkelig opplyst, kan den avvise saken.

Avgjørelser treffes ved alminnelig flertallsvedtak. Dog kan vedtak om eksklusjon eller tilbakekallelse av AFA-tittelen bare treffes ved enstemmighet.

Dersom Komitéen tar opp en sak av eget tiltak, skal den aktuelle finansanalytiker skriftlig meddeles dette. Reglene foran kommer til anvendelse så langt de passer. Ut over dette fastsetter Komitéen de nødvendige, supplerende saksbehandlingsreglene i det enkelte tilfellet. I saksbehandlingen skal hensynet til kontradiksjon alltid søkes ivaretatt.

 

4.3 Foreldelse

For innsending av klage gjelder en foreldelsesfrist på 1 år. Foreldelsesfristen blir å regne fra det tidspunkt da klageren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det eventuelt klanderverdige forhold og den for dette ansvarlige. Når særlige grunner tilsier det, kan Komitéen ta til behandling en sak, selv om fristen for fremsendelse av klage er oversittet.

 

4.4 Kritikk og sanksjoner

Etisk Komité kan meddele kritikk og ilegge følgende sanksjoner:

1) Advarsel

2) Suspensjon av medlemskap i FFN

3) Suspensjon av retten til å benytte AFA-tittelen og/eller tittelen Autorisert Porteføljeforvalter

4) Eksklusjon av medlemskap i FFN

5) Tap av retten til å benytte AFA-tittelen og/eller tittelen Autorisert Porteføljeforvalter

 

4.5 Meddelelse av vedtak og offentlighet

Komitéens vedtak meddeles partene skriftlig. Komitéens vedtak kan offentliggjøres. Komitéen skal ved offentliggjørelse anonymisere vedtaket på en slik måte at finansanalytikers forretningsforbindelser ikke blir skadelidende.

Vedtaket i saken skal først sendes partene. Når det antas at partene har hatt tid til å gjennomgå komitéens vedtak, kan vedtaket frigis. En klage eller sak kommenteres ikke før vedtaket er frigitt.