FFNs renteanalytikerkurs

Kurset har fokus på analyse og forvaltning av renteinstrumenter, som gir deltakerne en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet.

FFN sitt velrenommerte Renteanalytikerkurs har fokus på analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Det er et anvendt og krevende kurs i finansielle emner, med mål om å gi deltakerne en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet, ved å kombinere teori og praksis.

Målgruppen for kurset er deg som arbeider med og har behovet for å forstå kompleksiteten i rentemarkedet og som til daglig arbeider med problemstillinger innenfor temaet.

Kurset er fordelt i to hoveddeler. Del 1 består av basiselementer og metodelære, mens del 2 består av forvaltning. Kurset har fire samlinger som arrangeres i tredagers helgesamlinger (fredag, lørdag og søndag). Hver del avsluttes med en firetimers eksamen. I tillegg skal det innleveres en skriftlig, gruppebasert fagoppgave. Det krever aktivt engasjement og deltakelse både på samlinger og i hele perioden, da kurset er omfattende.

Ved bestått kurs utstedes vitnemål og diplom, og FFN tildeler tittelen Renteanalytiker.

Faglig innhold

Del I - Basiselementer - metodelære
Makroøkonomi, Obligasjonsteori, Finansielle Instrumenter I og Risiko

Kursplan
Forhold som påvirker renten
Forståelse for pengepolitikk i Norge og utlandet
Sammenhengen mellom renter, valutakurser og inflasjon
Kredittsyklusene
Grunnleggende om obligasjoner og sertifikater
Risikobegreper - Obligasjoner
Rentens terminstruktur
Swapper
Futures
Opsjoner
Risikostyring

Del II - Forvaltning
Finasielle instrumenter II, Kredittrisiko, Motpartsrisiko, Valutarisiko i renteporteføljer, Renterisikostyring, Forvaltning av ulike renteporteføljer, Regnskapsregler, Regulatoriske forhold og Institusjonelle forhold og adferdsregler.

Kursplan
Renteprodukter
Valutaprodukter
Kredittrisiko
Obligasjoner med kredittrisiko
Kredittderivater
Finansielle instrumenters behandling i regnskapet
Porteføljesammensetning
Ulike strukturer basert på renteinstrumenter
Risikovurdering
Forvaltning og finansieringsmetodikk
ESG
Adferdsregler - etikk

Opptakskrav og forkunnskaper

Antall kursplasser er 30. Kurset er i prinsippet åpent for alle, men det poengteres at gode kunnskaper i og forståelse for matematikk og statistiske metoder er nødvendige forutsetninger for å få et godt utbytte av kurset. Kjennskap til rentemarkedet i sin alminnelighet er også en forutsetning. Formell utdannelse bør som et minimum tilsvare en Bachelorgrad i økonomiske fag. Det kan likevel være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant erfaring.

Dersom det blir flere søkere til kurset enn det er plasser, forbeholder opptakskomiteen seg retten til å begrense antallet deltakere etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kvalifikasjoner, herunder vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling.

Fagansvarlig for del I er Kristian Semmen og for del II Lars-Erik Aas.
FFNs obligasjonskomité ved Christian Heggen har det overordnede ansvaret for kurset.

Praktisk informasjon

Studiested: Oslo
Studieavgift: NOK 47.000
Faglitteratur: NOK 2.500
Studiestart: 25. november 2022

Søknadsfrist: 14. oktober 2022

Samlingsdatoer

 1. samling – 25. – 27. november 2022
 2. samling – 13. – 15. januar 2023
 3. samling – 10. – 12. februar 2023
 4. samling – 10. – 12. mars 2023

Forelesere

 • Lars-Erik Aas, DNB Private Banking
 • Nils Baumann, Kommunalbanken
 • Gernot Doppelhofer, NHH
 • Stig Faltinsen, Danske Bank
 • Jo Forfang, Nordic Trustee
 • Finanstilsynet
 • Maria Granlund, Alfred Berg
 • Christian Heggen, DNB Markets
 • Lars Mouland, Nordea
 • Jens Petter Olsen, Styremedlem DNB
 • Svein-Arne Persson, NHH
 • Pål Ringholm, SpareBank 1 Markets
 • Frede Rognlien, SEB
 • Børge Rogstad, DNB Markets
 • Kristian Semmen, SpareBank 1 Markets
 • Jørgen Sæbø, Folketrygdfondet
 • Didirk Thrane-Nielsen, PwC
 • Siri Valseth, UiS

Læringsmål Del I

 • Få en god forståelse for grunnleggende makroteori generelt og pengeteori spesielt
 • Kunne drøfte hvordan endringer i makroøkonomiske forhold forventes å påvirke korte renter via pengepolitikken
 • Kunne resonnere selvstendig rundt dynamikken i forventet inflasjon og i realrenter på kort og lang sikt
 • Kjenne hypotesen om risikopremier i rentens terminstryktur
 • Få inngående kjennskap til begrepene effektiv rente, nullkupongrente, forwardrente, modifisert durasjon og konveksitet
 • Forstå betydningen av arbitrasjefri prising
 • Kunne beregne priser på instrumenter som obligasjoner, valutaterminer, renteswapper og renteopsjoner uten andre hjelpemidler enn kalkulator
 • Kunne gjennomføre grunnleggende investeringsanalyse, herunder kunne beregne forventet avkastning på renteinstrumenter under ulike sett av forutsetninger (horisontanalyse)
 • Kunne koble sammen makroteori og finansteori gjennom å analysere praktiske problemstillinger knyttet til foretakets finansiering eller til investeringer i renteinstrumenter

Læringsmål Del II

 • Inngående kjennskap til risikobegreper knyttet til renteforvaltning
 • Kjennskap til rentemarkedets mikrostruktur
 • God kunnskap om kredittrisiko
 • Hvordan regulering påvirker verdien av ulike kredittobligasjoner
 • Vite hvordan ESG kan tas inn i forvaltning av renteporteføljer
 • Hvilke rammebetingelser som gjelder for rentemarkedet og aktørene der
 • Kjenne til regelverk, metoder og regnskapsnormer innenfor finansielle instrumenter
 • God forståelse for ulike måter en kan forvalte renteporteføljer
 • God innsikt i forvaltning av Investment Grade og High Yield porteføljer