FFNs renteanalytikerkurs

Kurset har fokus på analyse og forvaltning av renteinstrumenter, som gir deltakerne en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet.

FFN sitt velrenommerte Renteanalytikerkurs har fokus på analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Det er et anvendt kurs som har mål om å gi deg som deltar en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet. Kurset kombinerer teoretisk kunnskap med praksis fra markedet.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har behov for å forstå kompleksiteten i rentemarkedet og som jobber med problemstillinger innenfor temaet.

Kort om kurset

Kurset er fordelt i to hoveddeler. Del 1 består av basiselementer og metodelære, mens del 2 består av forvaltning. Kurset har fire samlinger som arrangeres i tredagers helgesamlinger (fredag, lørdag og søndag). Hver del avsluttes med en firetimers eksamen. I tillegg skal det innleveres en skriftlig gruppebasert fagoppgave.

Kurset krever aktivt engasjement og deltakelse både på samlinger og i hele perioden.

Ved bestått kurs utstedes vitnemål og diplom, og FFN tildeler tittelen Renteanalytiker.

Makroøkonomi, Obligasjonsteori, Finansielle Instrumenter I og Risiko.

Kursplan

 • Forhold som påvirker renten
 • Forståelse for pengepolitikk i Norge og utlandet
 • Sammenhengen mellom renter, valutakurser og inflasjon
 • Kredittsyklusene
 • Grunnleggende om obligasjoner og sertifikater
 • Risikobegreper – Obligasjoner
 • Rentens terminstruktur
 • Swapper
 • Futures
 • Opsjoner
 • Risikostyring

Finansielle Instrumenter II, Kredittrisiko, Motpartsrisiko, Valutarisiko i renteporteføljer, Renterisikostyring, Forvaltning av ulike renteporteføljer, Regnskapsregler, Regulatoriske forhold og Institusjonelle forhold og adferdsregler.

Kursplan

 • Renteprodukter
 • Valutaprodukter
 • Kredittrisiko
 • Obligasjoner med kredittrisiko
 • Kredittderivater
 • Finansielle instrumenters behandling i regnskapet
 • Porteføljesammensetning
 • Ulike strukturer basert på renteinstrumenter
 • Risikovurdering
 • Forvaltning og finansieringsmetodikk
 • ESG
 • Adferdsregler – etikk
 • Få en god forståelse for grunnleggende makroteori generelt og pengeteori spesielt
 • Kunne drøfte hvordan endringer i makroøkonomiske forhold forventes å påvirke korte renter via pengepolitikken
 • Kunne resonnere selvstendig rundt dynamikken i forventet inflasjon og i realrenter på kort og lang sikt
 • Kjenne hypotesen om risikopremier i rentens terminstryktur
 • Få inngående kjennskap til begrepene effektiv rente, nullkupongrente, forwardrente, modifisert durasjon og konveksitet
 • Forstå betydningen av arbitrasjefri prising
 • Kunne beregne priser på instrumenter som obligasjoner, valutaterminer, renteswapper og renteopsjoner uten andre hjelpemidler enn kalkulator
 • Kunne gjennomføre grunnleggende investeringsanalyse, herunder kunne beregne forventet avkastning på renteinstrumenter under ulike sett av forutsetninger (horisontanalyse)
 • Kunne koble sammen makroteori og finansteori gjennom å analysere praktiske problemstillinger knyttet til foretakets finansiering eller til investeringer i renteinstrumenter
 • Inngående kjennskap til risikobegreper knyttet til renteforvaltning
 • Kjennskap til rentemarkedets mikrostruktur
 • God kunnskap om kredittrisiko
 • Hvordan regulering påvirker verdien av ulike kredittobligasjoner
 • Vite hvordan ESG kan tas inn i forvaltning av renteporteføljer
 • Hvilke rammebetingelser som gjelder for rentemarkedet og aktørene der
 • Kjenne til regelverk, metoder og regnskapsnormer innenfor finansielle instrumenter
 • God forståelse for ulike måter en kan forvalte renteporteføljer
 • God innsikt i forvaltning av Investment Grade og High Yield porteføljer

Hver del av kurset avsluttes med en fire timers skriftlig skole-eksamen.

I tillegg skal det avslutningsvis innleveres en skriftlig gruppebasert fagoppave.

Ved bestått kurs utsteder FFN vitnemål med karakterer og tildeler tittelen ”NFF Renteanalytiker”.

 

Kurset er åpent for alle, men gode kunnskaper i og forståelse for matematikk og statistiske metoder er nødvendige forutsetninger for å få et godt utbytte av kurset. Kjennskap til rentemarkedet i sin alminnelighet er også en forutsetning. Du bør ha en bachelor i økonomiske fag, men det kan være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant erfaring.

Antall kursplasser er 30. Dersom det blir flere søkere til kurset enn det er plasser, forbeholder opptakskomiteen seg retten til å begrense antallet deltakere etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kvalifikasjoner, herunder vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling.

Fagutvalget består av Kristian Semmen, Lars-Erik Aas og Christian Heggen.

Kristian Semmen er fagansvarlig for kursets første del. Semmen er leder for egenhandel obligasjoner i SpareBank 1 Markets. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Orkla Finans og i Storebrand, og han har også vært renteforvalter i Norges Bank Kapitalforvaltning.

Lars-Erik Aas er ansvarlig for del 2. Han er senior investment analyst i DNB, og har lang erfaring fra markedet, blant annet fra Danske Bank, Nordea og Norges Bank Investment Management (NBIM).

Christian Heggen er leder for FFNs Obligasjonskomité (OBK) – OBK har det overordnede ansvaret for renteanalytikerkurset. Christian jobber i DNB Markets.

Praktisk informasjon

Studiested: Oslo
Studieavgift:
Medlemmer i FFN – NOK 57.000
Ikke medlemmer – NOK 60.000
Faglitteratur: ca NOK 2.500
Studiestart: 22. november 2024

Søknadsfrist: 14. oktober 2024

Søknadsskjema

Samlingsdatoer

 1. samling – 22. – 24. november 2024
 2. samling – 10. – 12. januar 2025
 3. samling – 7. – 9. februar 2025
 4. samling – 7. – 9. mars 2025

Eksamen del 1: torsdag 6. februar 2025
Eksamen del 2: mandag 7. april 2025

Fagoppgave innlevering: mandag 12. mai 2025