Etisk komite

Etisk Komité har i 2018 hatt følgende sammensetning:

  • Filip Truyen, leder
  • Øyvind Bøhren
  • Christin E. Bøsterud
  • John Giverholt
  • Anne Kvam (trådte ut høsten 2018)
  • Erik Mamelund
  • Nigel Wilson
  • Tone Østensen

Medlemmene i Forening for Finansfag og AFA-kandidater plikter å ha kjennskap til og overholde foreningens etiske regler. FFNs etiske regler ble vedtatt på generalforsamling 23. mars 1999 og er sist endret 30. mars 2004.

FFNs styre, medlemmer eller andre som har rettslige interesser å ivareta, kan fremsette klage til Etisk Komité for behandling. Etisk Komité kan også ta saker opp til behandling på eget initiativ. Etisk Komité settes med tre medlemmer i hver sak. Komitéen rapporterer direkte til foreningens generalforsamling.

Etisk Komité har ikke tatt opp noen nye saker i 2018. helt på slutten av 2018 kom det inn en sak som vil bli behandlet av Etisk Komité i 2019.

Alle vedtak som fattes av Etisk Komité sendes ut til FFNs medlemmer og legges ut på foreningens Internettsider. Etisk Komité har besluttet at vedtak skal ligge på FFNs Internettsider i en begrenset periode. På forespørsel kan sekretariatet sende ut vedtak, men de skal kun være tilgjengelige for søk på Internett i tre måneder.

I noen av sakene som har vært behandlet, har enkelte av Etisk Komités medlemmer vært inhabile. For å være sikret tre habile medlemmer til saksbehandling, består Etisk Komité av åtte medlemmer.