FFN arrangerer nytt kurs i Bærekraftig finans – 2.-3. desember 2019

FFN har gleden av å invitere til kurs i bærekraftig finans 2.-3. desember, med fokus på ESG og ansvarlige investeringer. Kurset imøtekommer kapitalmarkedets behov for å analysere bærekraft i et finansielt perspektiv, som følge av den økende interessen vi ser i samfunnet forøvrig for å omsette bærekraft, i en finansiell sammenheng, til konkrete resultater.

Forening for Finansfag (FFN) har gleden av å invitere til kurs i bærekraftig finans – modul 1, med fokus på ESG og ansvarlige investeringer.

Kurset imøtekommer kapitalmarkedets behov for å analysere bærekraft i et finansielt perspektiv, og svarer på etterspørsel fra selskaper, investorer, forventninger fra kundene, og den økende interessen vi ser i samfunnet forøvrig for å omsette bærekraft, i en finansiell sammenheng, til konkrete resultater.

Modul 1 tar deltakeren gjennom sentrale begreper og scenarier, med et bredt blikk på bærekraftig finans i en norsk kontekst. Det fungerer godt som et selvstendig introduksjonskurs for de som trenger å forstå bærekraft som en ny ferdighet i finansfaget.

Bærekraftskurset passer for analytikere, forvaltere, ansatte som arbeider innen IR, offentlige institusjoner eller regulerende myndigheter, og for andre som jobber mot finans og som trenger innsikt i feltet.

Kurset går over to dager og kombinerer akademisk, teoretisk og praktisk informasjon.

Praktisk informasjon

 • Kursdatoer: 2.-3. desember 2019 på Scandic Solli konferansehotell i Oslo
 • Påmelding: rullerende opptak
 • Kursavgift: NOK 14.500 for medlemmer i FFN (NOK 16.500 for ikke-medlemmer)
 • Søk her - lenke

Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse. Antall plasser er begrenset til 40. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, forbeholder FFN seg retten til å prioritere egne medlemmer og/eller begrense antall deltakere fra ett og samme firma, eller etter en skjønnsmessig vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling.

Forelesere:

 • Elroy Dimson, Professor, Judge Business School, King’s College, University of Cambridge
 • Vaska Atta-Darkua, PhD Finance Candidat, Judge Business School, King’s College, University of Cambridge
 • Annie Bersagel, Porteføljeforvalter ESG, Folketrygdfondet
 • Håvard Gulbrandsen, adm.dir, KLP Kapitalforvaltning
 • Kjersti Okstad Kirkeby, spesialrådgiver, Finanstilsynet
 • Knut N. Kjær, Executive Chairman Sector Asset Management
 • Hege Sjo, ekspedisjonssjef, Forsvarsdepartementet
 • Christina Stray, direktør, Compliance og juridisk, Folketrygdfondet
 • Lars Qvigstad Sørensen, Equity Portfolio Manager, Storebrand Asset Management

Listen av forelesere er ikke fullstendig. Vi tar forbehold om endringer.

Faglig informasjon om kurs i bærekraftig finans (egen side)

Modul 1 tar deltakeren gjennom sentrale begreper og scenarier, med et bredt blikk på bærekraftig finans i en norsk kontekst. Det fungerer godt som et selvstendig introduksjonskurs for de som trenger å forstå bærekraft som en ny ferdighet i finansfaget.

De neste modulene - 2 og 3 – som er under planlegging, vil gå ned i casearbeid og tallmaterialet for å komme til metoder for verdsettelse av bærekraft. Disse modulene kommer på plass i løpet av 2020.

Etter gjennomføring av samtlige moduler utsteder FFN tittelen FFN Bærekraftsanalytiker.

Modul 1 - Struktur og gjennomføring

Kursets første modul går over to dager. Modulen setter forvaltning i en historisk kontekst og gir deltakeren kjennskap til sentrale definisjoner av ESG, SRI og bærekraftig finans, mm. Hva menes med «E», «S» og «G», og hvilke standarder, retningslinjer og organisasjoner bør man kjenne til innenfor feltet.

Oversikt over tema i modul 1

Dag 1 – mandag 2. desember 2019

Tema 1: Bærekraftig finans

Samlingen starter med å tegne de store linjene i utviklingen av bærekraftig finans som fagfelt, med et særskilt fokus på utviklingen i Norge. Dette inkluderer en gjennomgang av de forskjellige begrepene og standarder innenfor feltet, samt motivasjoner og verktøy. Det blir også en drøftelse om relevante ESG verktøy per aktivaklasse, og for ansvarlig utlån. I hvilken grad reflekterer forskjellene kapitaleiernes preferanser, kundeinteresser, mandatenes utforming, osv?

Tema 2: Akademisk perspektiv

Her skal vi gjennomgå forskningen på bærekraftig finans/ESG publisert så langt. Finnes det akademisk støtte for at bærekraft lønner seg? Kan investorer få høyere risikojustert avkastning ved å benytte ESG-verktøy? Temaet identifiserer de vanligste svakhetene i eksisterende forskning, samt uavklarte spørsmål. 

Tema 3: Relevant regulering

Dagens siste tema er relevante reguleringer innenfor bærekraftig finans, både på selskaps- og investorsiden. Her er det særlig EU som legger opp til en ambisiøs plan, inkludert integrering av bærekraft i eksisterende finansregulering. Hvilke konsekvenser vil det kunne få for det norske markedet?

Selskapspresentasjon

Dagen avsluttes ca. kl 1800

Dag 2 – tirsdag 3. desember 2019:

Selskapspresentasjon

Tema 4: Eierskapsutøvelse i en norsk kontekst

Modulen omfatter eierstyring og selskapsledelse eller «governance» i «environmental, social and governance» i norsk børsnoterte selskaper. Dette inkluderer Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), samt rolle- og ansvarsfordeling mellom styret og eiere og stemmegivningsprosessen. Statlig eierskap i Norge blir et særskilt tema.

Tema 5: Kvant-modeller for ESG

Modulen viser et eksempel på bruk av ESG i kvantitative forvaltningsmodeller, gjennom en faktorbasert tilnærming.

Tema 6: Tilsynsmyndighetens perspektiv

Temaet er regulatoriske utviklinger innenfor bærekraftig finans. Det er særlig EU som legger opp til en ambisiøs plan, inkludert integrering av bærekraft i eksisterende finansregulering. Her skal det diskuteres blant annet bruk av scenarioanalyse og rollefordeling mellom tilsynsmyndigheter, sentralbanker og andre myndigheter.

Avslutning ca kl 1300, med oppsummering

Faggruppe bærekraftskurset

Kurset er utarbeidet av FFN ved en egen faggruppe som består av

 • Annie Bersagel – Folketrygdfondet)
 • Anne Gjøen – Handelsbanken og styremedlem FFN)
 • Øistein Medlien – Grieg Kapital og styremedlem FFN)
 • Isabelle Juillard Thompson – GjensidigeStiftelsen