NHH/FFN fordypningsstudium i kapitalforvaltning

Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN har gjennom mange år tilbudt et fordypningsstudium med fokus på forvaltningskompetanse. Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som forener kunnskap og ferdigheter innenfor moderne kapitalforvaltning. Neste oppstart er i januar 2024.

Kapitalforvaltningstudiet gir deg forståelse for grunnleggende markedsmekanismer, transaksjoner og analyseverktøy knyttet til kapitalforvaltning.

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, og inngår i graden NHH Executive Master i anvendt finans (EMAF), i kombinasjon med AFA-studiet.

Kapitalforvaltningsstudiet går over to semestre (januar-september) og er organisert i fem helgesamlinger, med en egen avslutningssamling til diskusjon av fagoppgaver. Fagoppgavene er et skriftlig arbeid som løses i grupper og har som mål å integrere en helhetlig forståelse av hovedtemaene i studiet.

Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for:

 • Kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, finansanalytikere, bærekraftsanalytikere (ESG) og meglere
 • Kapitaleiere, som for eksempel institusjonelle investorer, private investorer og stiftelser
 • Personer innenfor risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi
 • Personer som arbeider innenfor regnskap og revisjon
 • Personer som jobber i finansielle bransjeorganisasjoner og i offentlig forvaltning, herunder departement, tilsyn og sentralbank
 • Personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, eller yter avansert porteføljerådgivning

 1. samling

Samlingen begynner med å gi en oversikt over fagfeltet, og går deretter ned i følgende tema:

 • Avkastning og risiko for tradisjonelle aktivaklasser som aksjer og obligasjoner.
 • Innføring i alternative investeringer som eiendom, private equity og infrastruktur.
 • Faktorinvestering
 • Alternative metoder for å utlede forventet avkastning og volatilitet
 • Analyse av historiske avkastningstall samt mer fremtidsrettede analyser basert på markedsprising eller undersøkelser.

2. samling

Hovedtema i denne samlingen er strategiutforming.

 • Investors behov og grunnleggende mål for å se videre på investors risikobærende holdning og evne.
 • Betydningen av investorenes sparehorisont og eksistensen av spesielle forpliktelser eller garantier.
 • Presentasjon og vurdering av strategisk allokering mellom ulike aktivaklasser, inkludert praktisk porteføljekonstruksjon, balansering av forventet avkastning og risiko, viktigheten av risikostyring og vektlegging av etiske og miljømessige hensyn (ESG).
 • Forskjeller i forvaltningskostnader, og hvordan kostnadene kan variere mellom ulike investorer.

3. samling

Samlingen setter fokus på renteforvaltning og makroøkonomi.

 • Renteforvaltning med teoretisk og praktisk tilnærming
 • Sammenhengen mellom makroøkonomi og forvaltning

4. samling

Denne samlingen går inn i aktiv forvaltning og alternative aktivaklasser.

 • Kjennetegn ved og implementering av aktiv forvaltning.
 • Praktisk tilnærming til alternative aktivaklasser som private equity og eiendom

5. samling

 • Juridiske rammebetingelser og etiske problemstillinger som berører kapitalforvaltningsområdet.
 • Organisering av kapitalforvaltningsvirksomhet på, herunder valg av eksterne forvaltere

Kapitalforvaltning er et studium som har som mål å gi personer et godt utgangspunkt for å vurdere og iverksette metoder, teknikker og strategier innenfor moderne kapitalforvaltning.

Etter fullført studium skal kandidatene ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kjenne til de grunnleggende områdene innen kapitalforvaltning, spesielt strategiutforming, analyse av investeringsalternativer og evaluering.
 • Bearbeide forskningsbasert teori og empiri relevant for kapitalforvaltning og forstå og vurdere aktuelle statistiske verktøy i forbindelse med porteføljevurderinger.
 • Kjenne aktuelle anvendt forskningsbaserte makroøkonomiske konsepter som er relevante for finansmarkedene.
 • Forstå prinsippene for å verdsette, analysere og administrere rentepapirer i en portefølje, inkludert renteprognoser og kredittanalyse, og ha innsikt i alternative investeringer som eiendom og private equity og hvordan disse kan passe inn i en portefølje.
 • Ha god innsikt i avkastnings- og risikoegenskaper ved ulike aktive strategier som verdipapirutvelgelse og taktisk allokering, samt kjenne til utfordringene ved passiv indeksering.
 • Ha god innsikt i statistiske utfordringer knyttet til evaluering av forvaltningsresultater for hele eller deler av en portefølje.
 • Kjenne til organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer innen institusjonell kapitalforvaltning, samt tilhørende regelverk og etiske utfordringer.

Ferdigheter

 • Kunne utarbeide og analysere porteføljestrategier basert på avkastningsdata og vurdere og anbefale valg av spesifikke investeringsalternativer og forvaltningsmiljøer.
 • Kunne verdsette og analysere relevante renteinstrumenter og alternative investeringer som del av en porteføljeanalyse.
 • Kunne gjennomføre empiriske analyser av avkastning og risiko ved ulike aktive strategier for aktivaklasser eller avkastningsfaktorer.
 • Kunne utføre økonomiske og statistiske analyser av forvaltningsresultater for hele eller deler av en portefølje.
 • Ha en moden og reflektert forståelse av organisatoriske, formelle og etiske problemstillinger knyttet til porteføljestyring

Generell kompetanse

 • Ha god forståelse for grunnleggende markedsmekanismer/transaksjoner og analyseverktøy knyttet til kapitalforvaltning slik at kunnskapen og ferdighetene også kan brukes på nye problemstillinger.
 • Kunne diskutere faglige problemstillinger og analyser både med kunder og med ledere.

Programansvarlig er Francisco Santos, førsteamauensis ved Norges Handelshøyskole

Listen over foreleserne er ikke komplett

Programmet består av totalt 16 studiedager fordelt på fem helgesamlinger a tre dager (fredag – søndag) samt en avsluttende samling for presentasjon og diskusjon av fagoppgaver (gruppebasert skriftlig arbeid).

Kapitalforvaltning er et faglig krevende program og forutsetter betydelig aktivitet  i samlingene og i arbeidet med fagoppgaven.

 

 

En gruppebasert fagoppgave (15 studiepoeng) er studiets vurderingsform/eksamen. Oppgaven skrives i grupper med tre personer og presenteres og diskuteres i en egen samling.

Arbeid med fagoppgaven integreres gjennom hele studieløpet, med innleveringer og gruppevis veiledning.  Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom. FFN tildeler tittelen Autorisert Porteføljeforvalter.

Søkere må ha en universitet- eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang.

Relevant erfaring er bakgrunn som porteføljeforvalter, investor, analytiker, rådgiver, journalist, for de som har erfaring fra regnskap og revisjon, offentlig forvaltning og de som  vurderer eller kjøper forvaltningstjenester.

Søkere må ha minst tre års relevant erfaring.


Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon
Studiekoordinator Heidi Nygaard
e-post: Heidi@finansfag.no
Tlf: 918 18 659

***

Praktisk informasjon

Studiestart: 19. januar 2024

Søknadsfrist: Noen få plasser igjen, ta gjerne kontakt på 22 12 92 10

Undervisningssted: Oslo

Antall studiepoeng: 30

Studieavgift: NOK 90.000

Studieavgift dekker selve studiet. Kostnader i forbindelse med litteratur, reise, opphold og dagpakker dekkes av den enkelte deltaker. Studenten dekker også semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

Søknadsprosessen

Søknad til fordypningsstudiet i kapitalforvaltning registreres i Søknadsweb hos NHH – Norges Handelshøyskole. Les mer her: Søknadsprosess for kapitalforvaltning

Samlingsdatoer 2024

 • Samling 1: 19 – 21 januar
 • Samling 2: 9 – 11 februar
 • Samling 3: 8 – 10 mars
 • Samling 4: 12 – 14 april
 • Samling 5: 24 – 26 mai

 

 • Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver: 12 september