FFNs kurs i compliance i finans

FFNs kurs i Compliance i finans er et to-dagers praktisk rettet kurs som tar for seg relevant regelverk, samt grunnleggende retningslinjer og bransjenormer som gjelder for compliance-området i finans.

Compliance er et fagområde i sterk vekst som følge av økende omfang og kompleksitet i regulatoriske krav til finansnæringen.

Compliance-funksjonen blir stadig viktigere. Fokus på systematisk etterlevelse av lover og regler, samt god forebygging og virksomhetsstyring, er ikke bare et absolutt krav, men kan også bidra til verdiskaping for virksomheten.

Kurset setter fokus på de rammebetingelsene som omgir en virksomhet som samtidig skal skape vekst og resultat. Vi undersøker regelverk og retningslinjer som gjelder for finansvirksomheter, og hvordan compliance håndteres i ulike typer organisasjoner.

Kurset legger opp til diskusjon og erfaringsutveksling, og vi vurderer caser og dilemmaer du møter i en compliance-hverdag. Dette er sentrale elementer for god læring.

 • Vi ser på oppbygningen av nasjonalt og europeisk regelverk i tillegg til rapportering, internkontroll og kartlegging og håndtering av risiko, samt ESG-relaterte problemstillinger.
 • Du får kunnskap om grunnleggende retningslinjer og prinsipper, samt bransjenormer. Du vil også lære om relevante faglige verktøy, og hvordan disse kan tilpasses til virksomhetens behov.
 • Kurset har en praktisk rettet tilnærming til compliance-oppgavene. Vi går ikke i dybden på problemstillingene knyttet til forståelsen av regelverket, men ser snarere hvordan det håndteres i et etterlevelses- kontroll-, og risikoperspektiv.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset passer for deg som arbeider i finansnæringen og som ønsker en bedre forståelse for compliance-området innenfor finans. Det er egnet for deg som jobber med etterlevelse, internrevisjon, kontrollfunksjoner og med risikostyring, men også for ledere og styremedlemmer med interesse og behov for økt innsikt på fagområdet.

Kurset passer nok best for deg som ikke har jobbet lenge innenfor faget. Det kan imidlertid også være aktuelt for deg med lengre fartstid, for eksempel hvis du ønsker en oppfriskning av aktuell kunnskap eller ønsker å treffe andre fagfeller som jobber innenfor samme område. Vi legger vekt på interaksjon og oppfordrer deltakerne til å dele av sin erfaring og kunnskap.

Det understrekes at kurset ikke er rettet kun mot jurister, men mot alle som vil lære mer om compliance innenfor finans.

Som deltager er det en fordel om du har grunnleggende kunnskap om, og forståelse for compliance i egen virksomhet. Du vil da ha forutsetning for å kunne relatere innholdet i kurset til dine egne arbeidsoppgaver.

Introduksjon og overordnede prinsipper

Kurset gir deg en oversikt over hva compliance er, samt prinsipper for og etterlevelse av internkontroll, og hvilke krav som stilles til compliance-funksjonen. Dette gir deltakeren perspektiver på plasseringen av compliance i virksomheten, og sentrale oppgaver.

Denne delen av kurset går også inn i virksomhetsstyring og Corporate Governance, og her ser vi både på regelverket og en praktisk tilrettelegging av compliance-oppgaver, årshjul, mv.

 

Rettsområder og standarder:

Kurset går inn på følgende rettsområder og standarder:

  • finansforetaksloven

  • verdipapirhandelloven (MiFID II, MAR, mv.)

  • verdipapirfondloven

  • lov om alternative investeringsfond (AIFMD)

  • anti-hvitvasking

  • ESG

  • økonomisk kriminalitet

  • cyber security

Finansregulatoriske prinsipper

Deltakeren får et overordnet blikk på nasjonal og europeisk regelverksoppbygning, konsesjonssystemet og annet relevant regelverk, samt på krav til risikostyring.

Økonomisk kriminalitet

Stikkord for denne delen av kurset er korrupsjon, hvitvasking, innsidehandel, adferdsregler, rutiner, mv.

Cyber security

Her ser vi på hvordan virksomheten kan sikre seg mot den trusselen datakriminalitet og digitale angrep utgjør, og få kontroll på risikofaktorene, samt på compliance-funksjonen sin rolle.

Compliance gjennom produktsyklusen

Vi ser på viktigheten av etterlevelsesfunksjonen i utviklingen av nye produkter, og gjennomgår tidslinjen for produktsyklusen og compliance sin rolle i denne.

Kurset i compliance i finans er i prinsippet åpent for alle, og men dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, forbeholder FFN seg retten til å prioritere egne medlemmer og/eller begrense antall deltakere fra ett og samme firma, eller foreta en skjønnsmessig vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling. Antall plasser er begrenset til 40.

Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse.

FFN utsteder kursbevis etter deltagelse, som kan brukes som dokumentasjon av etterutdanning.

Tid: TBA

Sted:  Oslo

I dette kurset møter du en rekke personer fra markedet, med lang erfaring fra compliance-feltet:

Listen over forelesere er ikke komplett. Vi tar forbehold om endringer.


Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon
Studiekoordinator Heidi Nygaard
Epost: Heidi@finansfag.no
Tlf: 918 18 659

Kurset er utarbeidet av FFN ved en egen faggruppe som består av:

 • Snorre Nordmo, Partner i Arntzen de Besche (leder)
 • Christina Stray, jurdisk direktør og complianceansvarlig i Folketrygdfondet
 • Gry Evensen Skallerud, Founder, Nordic Advisory Group AS
 • Trine Halvorsen, konsernadvokat i KLP og styremedlem i FFN
Snorre Nordmo (Arntzen de Besche), Christina Stray (Folketrygdfondet), Trine Halvorsen (KLP), og Gry Evensen Skallerud (Nordic Advisory Group AS)

Praktisk informasjon

Kursstart: 16. april 2024

Undervisningssted: Oslo

Kursavgift: NOK 14.500 for medlemmer i FFN (NOK 16.500 for ikke-medlemmer)